دارای تنوع/
دستگیره در ورودی دریم دیاکو Dream-A

diyako دیاکو