دارای تنوع/
جای قاشق چنگال DA3201 یونی هوپر - Unihopper
دارای تنوع/
جای قاشق و چنگال 9008 ملونی - Melloni
دارای تنوع/
جا بشقابی 9010 ملونی - Melloni
دارای تنوع/
جای قاشق و چنگال 9032 ملونی - melloni
دارای تنوع/
جا قاشق و چنگال آدلان - Adlan
دارای تنوع/
جا قاشق و چنگال ریگلاژ آدلان - Adlan

جا قاشق چنگالی