دارای تنوع/
جای قاشق و چنگال 9032 ملونی - melloni
دارای تنوع/
جا قاشق چنگالی چوبی روسی تانسو - TANSU
دارای تنوع/
جا بشقابی 9010 ملونی - Melloni
دارای تنوع/
جای قاشق و چنگال 9008 ملونی - Melloni
دارای تنوع/
جای قاشق چنگال DA3201 یونی هوپر - Unihopper

جا قاشق چنگالی