دارای تنوع/
دستگیره کابینت ML374S ملونی - Melloni
دارای تنوع/
دستگیره کابینت ML374L ملونی - Melloni
دارای تنوع/
دستگیره کابینت ML360 ملونی - Melloni

دستگیره کمد تک پیچ