دارای تنوع/
دستگیره کابینت 26216 اچ کا - HK
دارای تنوع/
دستگیره کابینت 209 اچ کا - HK
دارای تنوع/
دستگیره کابینتی Y8888
دارای تنوع/
دستگیره کابینت S481 ام اچ اچ - MHH
دارای تنوع/
دستگیره کابینت S490 ام اچ اچ - MHH
دارای تنوع/
دستگیره کابینت S485 ام اچ اچ - MHH

دستگیره کمد دو پیچ